Exchange โอนเงินจากไทยไปจีน โอนเงินไปจีน โอนเงินจากจีนมาไทย Untitled 8 1  1  1

บริการโอนเงิน จีน-ไทย

เงินเข้าบัญชีผู้รับภายใน24ชม. อัตราแลกเปลี่ยนดีกว่าธนาคาร ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ

วิธีการโอนเงิน 3 ขั้นตอน

1.สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนที่

   Line: @tny1992

2.แจ้งจำนวนเงินและบัญชีผู้รับเงิน

3.โอนเงินให้ TNY แล้วรอรับหลักฐาน

    การโอนไปยังบัญชีผู้รับภายใน24ชม.