เงื่อนไขการใช้บริการ

 เงื่อนไขบริการ ส่งสินค้าไทยไปจีน

เงื่อนไขและข้อตกลงการขนส่ง สำหรับบริการส่งสินค้าจากไทยไปจีน

 • เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัท TNY จำกัด นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งและการรับประกันของบริษัท TNY จำกัดแล้ว
 • ผู้ส่งสินค้าต้องแจ้งถึงวัตถุภายในหีบห่อทุกครั้งที่ส่งสินค้าจากไทยไปจีนโดยรับรองว่าการแจ้งเป็นจริงทุกประการและยินยอมให้เปิดตรวจเมื่อขอ
 • ผู้ส่งต้องตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนการส่งสินค้าไปจีนให้ถูกต้อง ถ้าหากมีข้อมูลผิด อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 • ในการส่งของไปจีนผู้ส่งสินค้าต้องบรรจุสินค้าด้วยหีบห่อที่เหมาะสมบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในหรือหีบห่อที่บรรจุ
 • สินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่า500บาทลูกค้าจะต้องทำประกันภัยทุกครั้งหากมิได้ทำประกันภัยบริษัทจะถือว่ามูลค่าสินค้าน้อยกว่า500บาท สำหรับการส่งสินค้าไปจีนค่าประกันภัยสินค้าสูญหายคิดในอัตรา ร้อยละ 5 ของวงเงินประกัน ถ้าหากสินค้าสูญหายบริษัทจะชดใช้เต็มจำนวนของมูลค่าประกัน ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย บริษัทจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท โดยจะต้องทำเรื่องขอค่าชดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย
 • ทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร หรือ หน่อยงานของรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือโดยกักหรือยึดสินค้า
 • ความดูแลและความรับผิดชอบของบริษัทต่อตัวสินค้านั้นนับจากโกดังของบริษัทที่กรุงเทพจนถึงโกดังคุนหมิงประเทศจีนเท่านั้นในการที่ลูกค้าต้องการให้ส่งต่อสินค้าจากโกดังคุนหมิงไปยังบ้านผู้รับปลายทางโดยบริษัทขนส่งท้องถิ่นในประเทศจีน ผู้ส่งและผู้รับจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อการเสียหายและสูญหายของสินค้าโดย บริษัท ทีเอ็นวาย จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อ บริษัทเพียงช่วยส่งมอบให้บริษัทขนส่งท้องถิ่นของจีน ตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น โดยบริษัทนั้นจะรวมค่าขนส่งท้องถิ่นของจีนลงในค่าขนส่งของบริษัทแล้วจะช่วยนำเงินดังเกล่าไปชำระให้กับบริษัทขนส่งท้องถิ่นของจีนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโกดังคุนหมิงของบริษัทไปยังบ้านผู้รับปลายทาง
 • ทางบริษัทฯไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง อาทิเช่น ยาเสพติด ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย ถ้าหากผู้ส่งของฝ่าฝืน บริษัทฯมีสิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดใช้เป็นสอง 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับบริษัทฯ
 • การคำนวนน้ำหนักสินค้าหรือปริมาตรสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชั้น 0.01 กก.
 • TNY ให้บริการส่งสินค้าไปจีน ส่งของไปจีน สะดวกรวดเร็ว ประหยัด สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน ขนส่งจีนไทย

เงื่อนไขการให้บริการ ส่งสินค้าจีนมาไทย

เงื่อนไขและข้อตกลงการขนส่ง สำหรับบริการส่งสินค้าจากไทยไปจีน

 • เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าจีนมาไทยของบริษัท ทีเอ็นวาย จำกัด นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งและการรับประกันของบริษัท ทีเอ็นวาย จำกัดแล้ว
 • ในการนำเข้าสินค้าจากจีนผู้ส่งสินค้าต้องแจ้งถึงวัตถุภายในหีบห่อทุกครั้งที่ส่งสินค้าโดยรับรองว่าการแจ้งเป็นจริงทุกประการและยินยอมให้เปิดตรวจเมื่อขอ
 • ก่อนการส่งสินค้าจีนมาไทยทุกครั้งผู้ส่งต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าหากมีข้อมูลผิด อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 • ในการส่งสินค้าจากจีนมาไทยผู้ส่งสินค้าต้องบรรจุสินค้าด้วยหีบห่อที่เหมาะสมบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในหรือหีบห่อที่บรรจุ
 • ลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้งถ้าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า500บาทถ้าหากลูกค้ามิได้ทำประกันภัยถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า500บาทค่าประกันภัยสินค้าสูญหายจากการถูกขโมยคิดในอัตรา 3% ของค่าขนส่ง ถ้าหากสินค้าสูญหายจากการถูกขโมยบริษัทจะชดใช้ไม่เกิน 10 เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย บริษัทจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยจะต้องทำเรื่องขอค่าชดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย
 • ทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ และ ศุลกากร
 • ทางบริษัทฯไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง อาทิเช่น ยาเสพติด ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย ถ้าหากผู้ส่งของฝ่าฝืน บริษัทฯมีสิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดใช้เป็นสอง 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับบริษัทฯ
 • การคำนวนน้ำหนักสินค้าหรือปริมาตรสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กก.
 • การเก็บรักษาสินค้าที่อยู่ในโกดังบริษัท ทีเอ็นวาย จำกัด เกิน 7 วันนับแต่วันที่สินค้าเข้าโกดังผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเก็บรักษา ร้อยละ 10 ของค่าขนส่งต่อหนึ่งวัน
 • ในการเข้ารับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงทุกครั้งและให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน
 • TNY ให้บริการ ส่งสินค้าจากจีนมาไทย สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน ขนส่งจีนไทย